Yhdessä

lasten,

nuorten ja

perheiden

puolesta

Viimeaikaisia ajatuksiani

Jotta jokainen lapsi ”saisi vain olla rauhassa.”

Tämä kirjoitus puolustaa sen pikkutytön yhdenvertaista elämää, joka on useasti pohtinut, miten olisi jokin konsti piiloutua bussissa penkin selkänojan taakse niin, ettei kukaan huomaisi. ”Ymmärrätkö? Että saisi vain olla rauhassa. Omissa oloissaan. Siitä haaveilen.”...

Nyt on oltava rohkea

Minua on onniteltu siitä, että ryhdyin ehdolle. Kiitoksia on tullut mm. siitä, että jaksan ja uskallan. Tässä siksi muutama sana jaksamisesta ja uskaltamisesta. Yllätyin kerran, kun eräs kollegani kertoi minulle, että olen hänen mielestään rohkea. Ihmettelin asiaa.,...

Sipoosta viimein lapsiystävällinen kunta

Olen seurannut vuosia, kuinka suomalaiset kunnat ovat pikkuhiljaa muuttuneet lapsiystävällisiksi. Ne ovat aidosti siirtyneet toteuttamaan päätösten lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia. Tämä olisi mahdollista myös Sipoossa. Unicefin lapsiystävällinen kunta...

Kunnan asukkaana ja äitinä haluan tehdä parhaani, jotta elämä Sipoossa olisi kaikille, myös lapsille ja nuorille, hyvää nyt ja tulevaisuudessa.

Nyt on aika


  • nimetä kuntaan lapsiasioista vastaava henkilö
  • liittyä lapsiystävälliseen kuntamalliin sitoutuneiden kuntien joukkoon
  • olla leikkaamatta haavoittuvilta ihmisryhmiltä
  • huolehtia perhepalveluista ja lastensuojelusta
  • torjua aktiivisesti syrjintää, kiusaamista ja rasismia
  • ottaa käyttöön harrasteseteli lasten ja nuorten harrastamisen tueksi ja tehdä kestävä suunnitelma harrastamisen Sipoon malliksi
  • arvioida ja päivittää kunnan ympäristöohjelma
  • tehdä päätös prosenttiperiaatteesta kulttuurin tukemiseksi
  • päättää uimahallin rakentamisesta

Hyvä elämä Sipoossa koostuu siitä, että

Kaikkien asukkaiden rinnakkainelo on mahdollista

Monenlaisten perheiden ja eri ikäisten ihmisten rinnakkaiselo tekee Sipoosta kaikille asukkaille hyvän, menestyvän kunnan. 

Asuinalueiden suunnittelussa luontoarvot, yhteisöllisyys, virkistys ja kunnan kulttuurihistoriaa kunnioittava rakentaminen on huomioitava paremmin.

Yhteisöllinen elämä lisää luottamusta: naapuriavun saaminen ja antaminen lisää hyvinvointia. Hyvää oloa asukkaille tuovat asuinalueet syntyvät viisaan asuntopolitiikan tuloksena.

Kun kaavoitetaan, kunnan asukkaita, myös lapsia ja nuoria tulee ajoissa ottaa mukaan suunnittelemaan asuinalueita ja niiden viihtyvyyttä.

Sitoudun koko tarmollani siihen, että nykyaikaisessa ja tulevaisuuteen ulottavassa Sipoossa kaikenlaisilla ja kaikista taustoista tulevilla perheillä on mahdollisuus elää hyvää elämää.

Sipoon elinvoima syntyy siitä, että rakennetaan eri sukupolville kohtaamisen mahdollisuuksia ja tiloja.

Julkisten tilojen ja palvelujen suunnitteluun ja niiden toimivuuden arviointiin on otettava paremmin mukaan kunnan asukkaita, myös lapsia ja nuoria.

lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelut ovat kunnossa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on tehtävä heitä koskevaan tietoon pohjaavia päätöksiä.

Kouluterveyskyselyn tulosten on ohjattava päätöksiä nykyistä paremmin. Kouluterveyskyselyn tuloksia tulee käsitellä kaikissa sipoolaisissa kouluissa lasten ja nuorten kanssa, ja ottaa heidät osallisiksi oman hyvinvointinsa edistäjinä. 

Lasten ja nuorten on tarvittaessa päästävä päihde- ja mielenterveyspalveluiden piiriin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Apua ja tietoa palveluista on oltava saatavilla helposti. Kunnan on kehitettävä ja ylläpidettävä myös kaikille sopivia digitaalisia palveluja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

torjutaan ilmastonmuutosta kestävillä tavoilla

Ruokailun ilmastovaikutuksia tulisi Sipoossa arvioida paremmin. Koulut ovat tärkeä paikka opetella lasten ja nuorten kanssa ruokailun vaikutusta myönteisesti ilmastoon. Koulujen ruokailua kannattaa suunnitella lasten ja nuorten kanssa yhdessä. Tällöin saadaan myös enemmän tietoa siitä, miten ja mitä lapset ja nuoret syövät, ja pystytään korjaamaan heidän ruokailutottumuksiaan.

Sipoolla on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota enemmän sipoolaista lähiruokaa esimerkiksi kouluissa. Tällä on myös yrittäjiä kannustava ja työllistävä vaikutus. Kannatan sitä, että jatkossa Sipoon ruokapalvelut ottaa aktiivisemman roolin ilmastomenuiden suunnittelussa kunnassa. Henkilökuntaa kannattaa myös kouluttaa.

Monissa KUUMA-kunnissa on laadittu kestävän kehityksen tiekarttoja, ja ollaan jo hyvää vauhtia ilmastotekojen tiellä: muovipussien määrää on vähennetty, koulujen ylijäämäruokaa on pantu myyntiin, ja kuntien julkisia tiloja on otettu monipuolisemmin käyttöön. Sipoossa vuosille 2012-2025 laaditun ympäristösuunnitelman onnistumisia ja haasteita tulee seuraavalla valtuustokaudella arvioida ja mahdollisesti päivittää.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen kannalta on merkitystä sillä, millä pesuaineilla Sipoossa julkisia tiloja ja koteja siivotaan; kuinka paljon aurinkopaneeleihin ja maalämpöön ollaan valmiita satsaamaan, tai kuinka voimme hiljalleen luopua liian kertakäyttömuovin käytöstä.

Julkisen ja yksityisen liikenteen tulee olla toimivaa, kestävää ja aikataulujen ihmisten arkeen ja työelämään sopivia. Sipoosta täytyy löytyä tarpeeksi sähköautojen latauspisteitä. On aika myös päästä pyöräilemään Nikkilän ja Söderkullan välillä nauttien kauniista maisemista ja kesäisestä pyöräilymatkasta Pilvijärvelle uimaan.  

varhaiskasvatus, opetus ja opiskelu on laadukasta ja yhdenvertaista

Sipoolaisten koululaisten yhdenvertainen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat, kun oppimateriaalit ovat hyvin käytössä ja niitä tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille. Jos oppikirjoja käytetään, tulee niitä silloin olla, monisteiden sijaan.

Tietokoneiden on oltava jatkossa saatavilla kaikille, ja niiden tarjoamat opetusohjelmat ja materiaalit tulee ottaa kaikissa kouluissa tehokkaasti käyttöön. Lasten oppimaan oppimiseen tulee panostaa.

Koululaisten kuljetuksia tulee järjestää ja kilpailuttaa niin, että päätösten vaikutukset lasten ja nuorten elämään arvioidaan ja tehdään huolella ja niistä tiedotetaan selkeästi. Koulukyytien kilpailuttaminen on epäonnistunut, jos lasten ja nuorten koulupäivät pitenevät, vanhemmat joutuvat paikkaamaan kyytejä ja kantavat huolta lastensa turvallisuudesta.

Sipoossa on seuraavalla valtuustokaudella aktiivisesti tehtävä toisen asteen oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomia päätöksiä ja muutoksia. Erityisesti nuorten opiskelun tukea ja oppilashuollon palveluja tulee reformin myötä arvioida ja kehittää.

Sipoo on saanut valtiolta rahaa kehittää harrastamisen Suomen mallia. Tämä raha on käytettävä viisaasti niin, että kehittämisestä jää kuntaan pysyvä Sipoon malli, jolle on budjetti myös jatkossa. Yhden maksuttoman harrastamisen tarjoaminen kouluissa vaatii yhteissuunnittelua monien kunnan ammattilaisten, koulun henkilöstön ja ennen kaikkea lasten ja nuorten kanssa.

Sipoossa tulee perehtyä huolellisesti opetusministeriön valtakunnalliseen kiusaamisen ehkäisemisohjelmaan ja tarttua sen tavoitteisiin kiusaamisen, vihapuheen, rasismin ja syrjinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

https://minedu.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma

Varhaiskasvatuksen kehittäminen on ottanut valtakunnallisesti isoja harppauksia. Tulevalla valtuustokaudella varhaiskasvatuksen laatua on kehitettävä edelleen ja tehtävä siirtoja kohti kaksivuotista esikoulua.

perheet pääsevät nopeasti heille tarpeellisen avun ja tuen piiriin ilman kankeaa byrokratiaa

Kunnan on pystyttävä antamaan apua perheille silloin, kun sitä tarvitaan. Mitä kauemmin joutuu odottamaan, sitä todennäköisemmin huolet ja avuntarve lisääntyvät, ja ongelmat kasaantuvat. 

Perheiden on saatava tarvitsemansa palvelut ilman, että heitä pompotellaan luukulta toiselle. Sähköisen KaikkiAllaSipoo –perhekeskusmallin toimivuutta lapsiperheiden näkökulmasta tulee arvioida ja kehittää.

 

työtä ja perhe-elämää sovitetaan kunnassa paremmin yhteen

Monet sipoolaiset käyvät töissä kunnan ulkopuolella. Työtä tehdään myös joustavasti eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Kuntalaisten arkea ja kunnan palveluita on nyt aika sovittaa paremmin yhteen. 

Kunnan on joustettava ja tarjottava yhä enemmän monenlaisia mahdollisuuksia hoitaa asioita myös perinteisten virka-aikojen ulkopuolella

Palveluja tulee kehittää nettiin, mutta yhtä lailla fyysisten kontaktien merkitystä ja mahdollisuutta ei saa unohtaa esimerkiksi iäkkäiden kunnan asukkaiden palveluja kehitettäessä.

elävä kulttuuri, sivistys ja liikunta tuo iloa ja onnistumisen tunteita kaikille, myös vähävaraisille kuntalaisille

On hyvä, että Sipooseen on laadittu kulttuuristrategia. Nyt tulee ottaa käyttöön vielä prosenttiperiaate eli prosentti julkisen rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteen edistämiseen Sipoossa. Kunnassa voitaisiin edistää taiteilijoille omaa residenssiä taiteen monipuoliseen tekemiseen. Se houkuttelisi kuntaan lisää luovan alan osaajia.

Sipooseen on tulevaisuudessa saatava uimahalli, jolloin kaikille kuntalaisille tarjoutuisi mahdollisuus vauvasta vaariin liikkua mielekkäällä tavalla. Myös koululaisuinnit järjestyisivät paremmin ja kaikki kuntouttava liikunta tukisi myös iäkkäiden tai eri vammoista kärsivien hyvinvointia ja toimintakykyä.

Sipoossa tulee ottaa käyttöön harrasteseteli, joka on kaikille sipoolaisille 7-29-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu avustus, jota voi käyttää säännölliseen, järjestettyyn tai omaehtoiseen harrastustoimintaan tai harrastusvälineisiin. 

Tukea myönnetään sosioekonomisin perustein. Setelin käyttö antaa mahdollisuuden yhdenvertaiseen harrastamiseen niin, että lapsen, nuoren ja perheen tilannetta arvioidaan ja heitä tuetaan tavalla, joka kunnioittaa heidän yksityisyyttään. 

Lue täältä, mitä voimme oppia keravalaisilta:

https://kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset#harrasteseteli