Tehdään Sipoosta
aidosti lapsi- ja
perheystävällinen
kunta

Haluan tehdä Sipoossa aidosti ihmisille hyvinvointia tuovia päätöksiä. Päätösten vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön on arvioitava nykyistä paremmin sekä ennen että jälkeen päätöksenteon.

Ihmis- ja ympäristövaikutusten arviointi kuuluvat sekä valtion että kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Arvioinnit takaavat päätöksenteon läpinäkyvyyden: niin päättäjien, kunnan työntekijöiden kuin asukkaiden on helpompi ymmärtää, mihin tietoon päätökset pohjaavat.

Lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa hallinnollisissa toimissa ja palvelujen kehittämisessä. Lasten, nuorten ja perheiden kuulemiseen ja päätösten ihmisvaikutusten arviointiin on kehitetty valtakunnallisesti hyviä työkaluja, myös talouden suunnitteluun ja budjetointiin. Ne pitää nyt ottaa käyttöön Sipoossa.

Meillä on vielä Sipoossa matkaa siihen, että tekisimme johdonmukaista lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa. Meillä on kuitenkin kaikki edellytykset kehittyä aidosti lapsiystävälliseksi kunnaksi. Jos minut valitaan kuntapäättäjäksi, haluan vahvasti edistää tätä. Lapsen oikeuksien erityisasiantuntijana minulla on tähän paljon tietoa ja ammennettavaa.

Paikallisesti toimiminen on juuri nyt monin tavoin tarpeellista myös siksi, että meidän kaikkien ja erityisesti lasten ja nuorten kokemaan rasismiin, vihapuheeseen, väkivaltaan, yksinäisyyteen ja kiusaamiseen on puututtava paikallisesti. Koulut ja oppilaitokset ovat tässä merkittäviä toimijoita. 

Meidän on pystyttävä takaamaan se, että lapset voivat koulussa hyvin. Oppimiseen ja koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastamiseen on satsattava niin, että lapset ja nuoret saavat olla myös itse kehittämässä yhdenvertaista harrastamista kouluissa.

Lapsiperheköyhyys ja eriarvoistuminen ovat koronan myötä syventyneet Suomessa, Sipoo mukaan lukien. Lisäksi koronapandemia on horjuttanut ihmisten hyvinvointia: on työttömyyttä, konkursseja, lomautuksia, opintojen viivästymistä. Monissa suomalaisissa kunnissa, myös Sipoossa, on jo lähdetty tiukkoihin leikkauksiin.

Lapsilta, nuorilta ja muilta haavoittuvilta ryhmiltä leikkaaminen nyt johtaa pitkäkestoisesti ihmisten pahoinvointiin myöhemmin. Budjettia on suunniteltava hyvin. Monissa kunnissa tehdään erinomaista lapsibudjetointia. Myös Sipoossa on aika ottaa käyttöön lapsibudjetoinnin työkalut. Niitä käyttämällä säästetään ja kohdennetaan palveluja oikein.