FÖR BARN,

UNGA OCH

FAMILJER –

TILLSAMMANS

SOM KOMMUNINVÅNARE OCH MAMMA VILL JAG GÖRA MITT BÄSTA FÖR ATT ALLA I SIBBO, OCKSÅ BARN OCH UNGA, SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV NU OCH I FRAMTIDEN.

 

NU ÄR DET DAGS


  • att utse en person med ansvar för barnärenden i kommunen
  • för Sibbo att förbinda gå med i skaran som förbundit sig till Unicefs modell En barnvänlig kommun
  • att inte skära ner budgetmedel avsedda för sårbara befolkningsgrupper
  • att satsa på familjetjänster och barnskydd
  • att aktivt bekämpa diskriminering, mobbning och rasism
  • att ta i bruk en hobbysedel för att ge barn och unga möjlighet till fritidsintressen och att utarbeta hållbar Sibbomodell för fritidsaktiviteter
  • att utvärdera och uppdatera kommunens miljöplan
  • att fatta beslut om enprocentsprincipen vid allt offentligt byggande för att stödja kulturen
  • att fatta beslut om att bygga en simhall i Sibbo

ETT GOTT LIV I SIBBO BESTÅR AV ATT

ALLA INVÅNARE KAN LEVA SIDA VID SIDA

Det att många slags familjer och människor i olika åldrar kan leva tillsammans sida vid sida gör Sibbo till en bra och framgångsrik kommun för alla. 

I planeringen av bostadsområden krävs större hänsyn till ett byggande som respekterar miljövärden, gemenskap, rekreation och kommunens kulturhistoria.

Ett liv präglat av gemenskap ökar förtroendet: att få och ge grannhjälp får människor att må bra.

En klok bostadspolitik resulterar i bostadsområden där människor mår bra.

Kommunens invånare, och barn och unga, ska i god tid engageras i planeringen av bostadsomården och deras trivsamhet.

Jag kommer att satsa all min energi på att alla slags familjer med alla slags bakgrund kommer att ha möjlighet att leva ett gott liv i dagens och framtidens Sibbo. 

Sibbos livskraft föds av att vi bygger möjligheter och offentliga miljöer där olika generationer kan mötas.

Planeringen och utvärderingen av offentliga lokaler och tjänster ska involvera kommuninvånarna, också barn och unga, bättre är i dag.

FAMILJERNA SNABBT FÅR HJÄLP OCH STÖD NÄR DE BEHÖVER, UTAN STEL BYRÅKRATI

Kommunen måste kunna erbjuda familjerna hjälp när de behöver det. Ju längre de tvingas vänta, desto sannolikare växer bekymren och hjälpbehovet, varpå problemen hopar sig.

Familjerna måste få alla tjänster de behöver utan att hänvisas runt från disk till disk. Det elektroniska familjecentret KaikkiAllaSipoo Sibbos funktionaltet ska utvärderas och utvecklas ur barnfamiljernas perspektiv. 

DET BLIR LÄTTARE ATT PASSA IHOP ARBETE OCH FAMILJELIV

Många Sibbobor arbetar utanför kommunen. De jobbar också flexibelt under olika tider av dygnet och olika veckodagar. Nu är det dags att få kommuninvånarnas vardag och kommunens tjänster att gå ihop bättre. 

Kommunen ska fungera smidigt och erbjuda allt mer olika slags möjligheter för människor att uträtta ärenden också utanför traditionell tjänstetid.

Tjänsterna ska utvecklas på nätet men samtidigt får man inte glömma möjligheten till och betydelsen av fysisk kontakt till exempel i utvecklingen av tjänsterna för de äldre i Sibbo.

SMÅBARNSPEDAGOGIK, UNDERVISNING OCH STUDIER ÄR HÖGKLASSIGA OCH LIKVÄRDIGA

Sibboeleverna får en likvärdig småbarnspedagogik och undervisning när läromedlen är i god användning och alla har likvärdig tillgång till dem. Om lärarna använder läroböcker ska de också finnas till hands, i stället för kopior.

Alla elever ska ha tillgång till datorer i fortsättningen och undervisningsprogrammen och materialen i dem ska tas i effektiv användning i alla skolor. Vi ska satsa på att lära barnen lära sig.

När skolskjutsarna organiseras och konkurrensutsätts ska besluten fattas och utvärderas grundligt med tanke på beslutens verkningar för skolelevernas liv, och informationen om dem ska vara tydlig. Konkurrensutsättningen har misslyckats om skolskjutsarna förlänger elevernas skoldagar, och föräldrarna själva måste ställa upp när skjutsarna uteblir och oroa sig för barnens säkerhet.

Under nästa fullmäktigeperiod måste Sibbo aktivt fatta de beslut och genomföra de förändringar som den utvidgade läroplikten på andra stadiet för med sig. I samband med reformen ska i synnerhet stödet till de unga och elevvårdstjänsterna ses över och utvecklas.

Sibbo har fått statliga pengar för att utveckla Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. De här pengarna ska användas klokt så att utvecklingsinsatsen resulterar i en bestående Sibbomodell, med en egen budget också i fortsättningen. Att erbjuda en gratis hobby i skolorna kräver gemensam planering av många yrkesmänniskor, skolans personal och framför allt barnen och ungdomarna.

De ansvariga i Sibbo måste noggrant sätta sig in i statens riksomfattande åtgärdsprogrammet mot mobbning och ta sig an dess mål att förebygga mobbning, hatretorik, rasism och diskriminering i skolor och läroinrättningar. https://minedu.fi/sv/atgardsprogram-for-forebyggande-av-mobbning-vald-och-trakasserier

Under den förestående fullmäktigeperioden måste man vidareutveckla småbarnspedagogiken och vidta åtgärder i riktning mot en tvåårig förskola.  

TJÄNSTERNA FÖR BARN OCH UNGA ÄR I SIN ORDNING

Man ska fatta beslut som främjar barns och ungas välbefinnande grundade sig på fakta som gäller dem. 

Resultaten av skolhälsoenkäterna ska styra besluten i högre grad än nu. Enkäternas resultat ska behandlas tillsammans med alla barn och unga i Sibboskolorna, och inkludera dem i att förbättra deras eget välbefinnande. 

Barn och unga som behöver det ska snabbt och med låg tröskel få tillgång till rusmedels- och mentalvårdstjänster. Det ska också vara lätt att hitta information om de här tjänsterna. Kommunen ska utveckla och upprätthålla digitala tjänster och möjligheter att påverka.

Matens klimateffekter ska utvärderas bättre i Sibbo. Skolan är en viktig plats för barnen och de unga att lära sig om matens positiva effekter på klimatet. Det är till fördel att planera skolmaten tillsammans med barnen och ungdomarna. Då får man också mera information om hur och vad barnen och de unga äter, och kan påverka deras matvanor.

Sibbo har en unik möjlighet att till exempel i skolorna servera mera närmat producerad i trakten. Det här har samtidigt en uppmuntrande och sysselsättande verkan för jordbrukare och företagare i Sibbo. Jag är positiv till att Sibbo kommuns mattjänster i fortsättningen tar en mer aktiv roll i planeringen av klimatsmarta menyer i kommunen. Att utbilda personalen är också viktigt.

Många så kallade KUUMA-kommuner har utarbetat vägkartor för hållbar utveckling och har kommit en bra bit på den klimatsmarta vägen: antalet plastpåsar har minskat, skolornas matsvinn går till försäljning och kommunernas offentliga lokaler har tagits i mer mångsidig användning. Framstegen och utmaningarna i Sibbos miljöplan för 2012–2025 ska utvärderas och eventuellt uppdateras under följande fullmäktigeperiod.

Det spelar en roll för bekämpningen av klimatförändringen med vilka tvättmedel offentliga lokaler och hem i Sibbo städas, har mycket vi är beredda att satsa på solpaneler och jordvärme, eller hur vi så småningom kan avstå från användningen av för mycket engångsplast.

Den kollektiva och privata trafiken ska fungera, den ska vara hållbar och ha samstämmiga tidtabeller med Sibbobornas vardag och arbetsliv. Det ska finnas tillräckligt med laddstolpar för elbilar i Sibbo. Det är också dags att kunna cykla mellan Nickby och Söderkulla och njuta av det vackra landskapet och en somrig tur till Molnträsk för att simma.   

EN LEVANDE KULTUR, BILDNING OCH MOTION GER ALLA, OCKSÅ MINDRE BEMEDLADE KOMMUNINVÅNARE, GLÄDJE OCH POSITIVA UPPLEVELSER

Det är bra att Sibbo har fått en kulturstrategi. Nu ska vi dessutom ta i bruk den så kallade enprocentsprincipen, vilket betyder att en procent av alla anslag för offentliga byggnadsprojekt används till att främja konsten i Sibbo. Kommunen kunde arbeta för att skapa ett eget residens för konstnärer och bereda dem mångsidiga arbetsmöjligheter. På så sätt kan Sibbo locka fler yrkesmänniskor inom den kreativa sektorn till kommunen.

Sibbo måste få en simhall i framtiden, så att alla kommuninvånare, gammal som ung, får möjligheter till meningsfulla motionsaktiviteter. En egen simhall skulle också underlätta skolornas simundervisning och all rehabiliterande motion skulle stödja välbefinnandet och funktionsförmågan hos äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

Sibbo ska ta i bruk en hobbysedel som är ett bidrag riktat till alla barn och unga mellan 7 och 29 år, och som kan användas till regelbunden, organiserad eller självständig hobbyverksamhet eller -utrustning. 

Stödet beviljas på socioekonomiska grunder. Sedeln ger såväl finska som svenska ungdomar lika möjligheter till hobbyer, genom att barnets, den ungas eller familjens situation utvärderas och får stöd på ett sätt som respekterar deras privatliv.

Här kan du läsa (på finska) vad vi kan lära oss av Kervo:

https://kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset#harrasteseteli